ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาพอเพียง

ค้นหา

เมนูหลัก

Elearning

สถิติผู้เยี่ยมชม

853446
สถิติวันนี้
สถิติเืมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
103
120
2070
847707
12415
8307
853446

ไอพีของท่านคือ : 18.204.2.146
Server Time: 2021-06-25 13:59:38

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน โู่รงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

 

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2554 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                      หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้ันฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ือื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ซื้อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ

วิสัยทัศน์ (Vision)

                   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  2 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ทันเทคโนโลยี รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รักท้องถิ่น รักความเป็นไทย สืบทอดภูมิปัญญาพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและคุณธรรมนำความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึก รักท้องถิ่น รักความเป็นไทย สิบทอดภูิมิปัญญาพื้นบ้าน บริการชุมชนขยายข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 5. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและประิสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมและสร้้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน องค์กรต่างๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ภารกิจ (Assign Mission)

 1. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (อนุบาล 4-6 ขวบ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2. จัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการประกันโอกาสของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษา
 4. จัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกระดับ เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เป็นคนเก่ง และเป็นคนีดต่อตนเองและสังคม
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 7. ประสานขอความช่วยเหลือจากชุมชน องค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐษนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
 4. สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. เสริมสร้างและดำเนินการให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการ การศึกษาเข้ากับสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา คุณธรรมในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร